برنامه ی طرح تدبیر

برنامه طرح تدبیر یا برنامه سالانه طرح تدبیر از سمت آموزش پرورش به مدارس ابلاغ میشود تا مدیر برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه ی خود را بر اساس برنامه ی طرح تدبیر پایه ریزی کنید.

جداول برنامه تدبیر

 1.  جدول شماره ۱ : مربوط به گام های  تدوین  برنامه عملیاتی است و برنامه سالانه طرح تدبیر باید دقیقا بارعایت این ۵گام تهیه وتنظیم گردد. و صرفا جهت آشنایی با مراحل وگامهای تدوین برنامه
  • (منظور از تدوین برنامه تدبیر سالانه همان تکمیل جدول ۲ است. و به فرم ۲ تکمیل شده برنامه عملیاتی سالانه اطلاق می شود)

 2. جدول شماره ۲ :نمونه والگویی پیشنهادی برای تدوین برنامه سالانه طرح تدبیر هست و مزیت آن نسبت به سایر نمونه ها سادگی وتسریع وتسهیل در تکمیل ان  و بی نیازی ازپیوست ها وضمایم غیر ضروری( که بعضا در برخی نمونه ها مشاهده می شود)می باشد.
  البته استفاده از سایر نمونه ها والگوههای برنامه مشروط براینکه در چهارچوب برنامه تدبیر باشد آزاد هست.
 3. جدول شماره ۳:مخصوص تقویم اجرایی برنامه ها و فعالیت های پش بینی شده در طول سال میباشد .
 4. جدول شماره ۴ :این جدول نمونه فرم پیشنهادی برای خودارزیابی بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه می باشداین فرم برای رصد فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه سالانه مدرسه و حصول اطمینان ازاجرای صحیح برنامه ها در مسیر تعیین شده پیشنهاد گردیده است ومربوط به خودارزیابی فرایندی است.
 5. جدول شماره ۵ طرح تدبیر: مربوط به بازدیدهای بیرونی است وتوسط ارزیابانی که به مدارس به منظور ارزیابی فرآیندی در طول سـال تحصـیلی بـا هـدف ارائـه بازخوردهـای اصـلاحی، سـازنده وتوانمندساز در مدرسه حضور می یابند(همچنین بازرسین وبازدید کنندگان و…) تکمیل می شود.مسئولیت ارزیابی بیرونی مدارس مجری با معاونت آموزش ابتدایی در مناطق آموزش و پرورش می باشد.
 6. جدول شماره ۶ :که امسال برخلاف سنوات گذشته که بصورت متمرکز تنظیم و به استان ها ابلاغ می شد، تحت عنوان فهرست موارد مورد انتظار منطقه از مدارس بصورت غیر متمرکز و توسط هر منطقه تهیه و تدوین شده و به مدارس  ابلاغ می شود.

دربرنامه طرح تدبیر جدول شماره ۲و ۴ که جداول خودارزیابی هستند یکی میباشد

این فهرست در خودارزیابی اولیه و پایانی است که در طول سال در دو مرحله انجام می شود مورد استفاده قرار میگیرد.(فرم  ۶ هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت هست)

ساحت های ششگانه

 • ۱-ساحت اعتقادی،عبادی و اخلاقی
 • ۲-ساحت اجتماعی و سیاسی
 • ۳-ساحت تربیت زیستی و بدنی
 • ۴-ساحت زیباشناختی و هنری
 • ۵-ساحت اقتصادی و حرفه ای
 • ۶- ساحت علمی و فناورانه

حیات طیبه

 • مراتبی از حیات طیبه
 • ۱-ساحت های ششگانه
 • ۲-اهداف دوره های تحصیلی

اهداف ساحت ها 

تعلیم وتربیت اعتقادی ،عبادی واخلاقی 

 1. با صفات مهربانی ،بخشندگی ،دانایی وتوانایی خداوند آشنا واحساس اطمینان وآرامش حاصل از آن را ابراز نماید.
 2.  با شناخت روش زندگی وآموزه های اخلاقی پیشوایان دینی (آداب ورفتار فردی واجتماعی ،راستگویی نظم وپشتکار ) ،تاثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.
 3.  با قرائت صحیح نماز  وآیات آسان قران ، آموخته های قرانی خود را در زندگی به کار گیرد
 4. بادرک مفهوم اولیه هریک از اصول دین، پذیرش واحساس تعلق خاطر خود نسبت به آن را نشان دهد
 5. با مطالعه روش زندگی وآموزه های اخلاقی پیشوایان دینی (عزت نفس ،تکریم والدین ،احترام به طبیعت ودیگران،وفای به عهد)وشناخت احکام موردنیاز الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی ودر زندگی به کار گیرد.
 6. با قرائت صحیح وروان ،درک مفاهیم عینی وانس با قران کریم ،آموزه های آن را در زندگی به کار گیرد

تعلیم وتربیت اجتماعی وسیاسی

 1. با ایفای نقش به عنوان عضوی از گروه (خانواده ،دوستان ،مدرسه ،)احساس تعلق خود را نسبت به گروه با رفتار همدلانه ،محترمانه ومشارکت جویانه نشان دهد.
 2. با رعایت نظم وقانوندر روابط خانوادگی واجتماعی (محیطزندگی ومدرسه )وظایف خود را در قبال دیگران انجام دهد
 3. با شناخت خود به عنوان یک شهروند ایرانی ،تعلق خاطر خود را نسبت به وطن ونمادهای آن نشان دهد
 4. با شناخت حقوق ومسولیت خود در زندگی خانوادگی واجتماعی وبکار گیری رفتار سازنده ومسالمت جویانه ،از قوانین ومقررات به صورت آزادانه وسازنده پیروی کند .
 5. با شناخت تغییرات محیط طبیعی واجتماعی در گذر زمان ،تاثیر آن را در زندگی خودتبیین کند
 6. با کسب مهارت های شهروندی ،نقش ها و وظایف خودرا در قبال جامعه محلی با مشارکت در فعالیت ها وبرنامه هایزیست محیطی ،فرهنگی ,سیاسی انجام دهد

تعلیم وتربیت علمی وفناورانه

 1. با بهره گیری از مهارت های پایه یادگیری ،پدیده های طبیعی وروابط ریاضی را مطالعه کند ویافته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.
 2. باکسب مهارتهای پایه فناوری ،پرسشگری وخلاقیت ،فرایند تولید یک محصول را تجربه کند
 3. با استفاه از مهارت های کار علمی وتفکر ,پدیده های طبیعی (آیات الهی ) والگوها وروابط ریاضی را مطالعه کند ونتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی بکار گیرد.
 4. باستفاده از مهارت های کار با دیگران ایده ها ویافته های حاصل از فعالیت های علمی – پژوهشی (فردی وگروهی )را با دیگران به مشارکت بگذارد .
 5. با استفادهاز یافته های علمی وفناورانه وبهرگیری از مهارتهای پایه فناوری ،کالاها ووسایل مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی وایده هایی برای کیفیت واستفاده مسولانه از منابع پیشنهاد کند

تعلیم وتربیت زیستی  وبدنی

 1. با شناسایی ویژگیها ،نیازها وتوانمندی های جسمی –حرکتی خود ،رفتارهای متناسب با آن را بری حفظ شادابی ،ارتقای سلامت وتوانایی های بدنی خویش به عنوانامانت الهی انجام دهد
 2. با کسب آگاهینسبت به محیط زیست ،تاثیر عملکرد خود بر محیط زندگی را بررسی ونتایج آن را به کار گیرد
 3. با شناسایی ویژگی ها،نیازها،وتوانمندی های جسمی_حرکتی وروانی خود، الگوی رفتاری مناسب با موقعیت های مختلف را انتخاب کند وسطح سلامت وشادابی خود را ارتقا دهد
 4. با مشارکت در طرح ها وبرنامه های بهداشت، سلامت ،تفریحات سالم ،تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی ،تاثیر گذاری آن را بر سلامت خود ودیگران مورد بررسی قرار دهد
 5. با شناسایی محیط زندگی خود ،تاثیر الگوی رفتاری خویش بر محیط زیست به مثابه آیات الهی را تبیین کند وعملکرد خود را بهبود بخشد.

تعلیم وتربیت زیبایی شناختی و هنری

 1. با مشاهده اشیاءاطراف ،پدیده های طبیعی ،فرهنگی وهنری ساده ،دریافت حسی خود ولذت حاصل از آن را به زبان هنر ابراز نماید
 2. با تغییر سازنده در محیط واشیاءاطراف تخیل ،تجسم وخلاقیت خود را پرورش دهد.
 3. با شناسایی ودرک اهمیت عناصر زیباییساز در پیرامون خود،فضای زندگی خویش را بهبود بخشد
 4. با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیبا شناسی ،قدرت خیل ,تجسم وایده پردازی خود را تقویت کند .
 5. با شناخت اصول اولیه زیبا شناختی ,یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی وچگونگی آن را برخود توصیف کند.

تعلیم وتربیت اقتصادی وحرفه ای

 1. با درک مفاهیم پایه اقتصاد(فایده ،هزینه،مصرف) روش های مصرف بهینه را در زندگی شخصی وخانوادگی به کار گیرد .
 2. با کسب مهارت های ساده کار آفرینی ،قدرت تخیل وخلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت بکار گیرد
 3. با شناسایی مفاهیم عموی اقتصاد(تولید،توزیع ،ومصرف)ودرک نقش مسولیت پذیری وانضباط مالی در فعالیت های اقتصادی ،روش هایی را برای حل مسائل ساده اقتصادی شناسایی کند وبکار گیرد
 4. با کسب مهارت های اصلی کار آفرینی ،قدرت تخیل وخلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت اجرا ونتایج آن را تحلیل کند .
 5. ۳با درک مفاهیم اخلاق اقتصادی (کاروتلاش ،رعایت حق الناس ،نیکو کاری ،امانت داری ،پرهیز از اسراف وتبذیر )،رفتار خود در زندگی شخصی وارتباط با دیگران را بر مبنای آن سامان دهد وعمل کند

موارد موجود در این فایل:

فصل ۱: مقدمه

 1. بیان مقدمه
 2. چرایی طرح تدبیر
 3. اهداف طرح تدبیر
 4. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 5. برنامه در افق چشم انداز ۱۴۰۴
 6. اهداف دوره ی ابتدایی
  • اهداف شناختی
  • اهداف عاطفی
  • اهداف روانی حرکتی

فصل ۲: اطلاعات مدرسه

 1. جدول مشخصات اختصاصی مدرسه
 2. جدول اطلاعات شناسنامه ای و عمومی مدرسه
 3. جدول مشخصات فیزیکی آموزشگاه
 4. جدول نهاد ها و مراکز علمی – فرهنگی-هنری و مذهبی مرتبط با آموزشگاه
 5. نمودار تعداد کلاس ها و تعداد دانش آموزان

فصل ۳ :مشخصات کارکنان

 1. جدول مشخصات مدریر و جدول خلاصه سوابق مدریر آموزشگاه
 2. جدول فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه
 3. جدول معلمان و مشخصات آنها
 4. جدول آمار اعضای شورا های موجود در مدرسه
 5. جدول اعضای شواری مدرسه
 6. جدول اعضای شورای معلمان
 7. جدول اعضای شورای مالی
 8. جدول اعضای شورای دانش آموزی
 9. جدول اعضای شورای انجمن اولیا
 10. جدول میزان سواد اولیا
 11. جدول میزان جلب مشارکت های مردمی
 12. جدول دانش آموزان ثبت نام شده در آموزشگاه
 13. جدول مشخصات کادر مدرسه
 14. جدول و نمودار درصد ارتقا آموزشگاه به تفکیک پایه

فصل ۴ : تقویم اجرایی و برنامه سالانه

 1. جدول تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه شامل تمامی فعالیت های سالانه مدرسه در یک جدول
 2. جداول برنامه سالانه به تفکیک ماه
  • شامل
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی مهر ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی آبان ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی آذر ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی دی ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی بهمن ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی اسفند ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی فروردین ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی اردیبهشت ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی خرداد ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی شهریور ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
 3. جدول زمان بندی شورای معلمان آموزشگاه (۱۶ جلسه برنامه ریزی شده چهارشنبه ها ۲ هفته در ماه دارای تاریخ دقیق که تعطیلی و مراسمات مدرسه تداخل نداشته باشد)
 4. جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان مدرسه (۱۶ جلسه برنامه ریزی شده یک شنبه ها ۲ هفته در ماه دارای تاریخ دقیق که تعطیلی و مراسمات مدرسه تداخل نداشته باشد)
 5. جدول زمان بندی جلسه ی شورای دانش آموزی(۱۶جلسه برنامه ریزی شده دوشنبه ها ۲ هفته در ماه دارای تاریح دقیق که تعطیلی و مراسمات مدرسه تداخل نداشته باشد)
 6. شاخص های طرح تدبیر

فصل ۵: به گام های تدوین برنامه سالانه عملیاتی و جداول طرح تدبیر 

 1. اینفو گرافی گام های برنامه تدبیر ۵ گام
  1. گام اول: تحلیل دقیق از وضعیت مدرسه
  2. گام دوم:تعیین نیاز ها و اولویت های مدرسه در حوزه های مختلف
  3. گام سوم:تدوین اهداف واقعی و قابل اجرا مبتنی بر نیازها و اولویت‌ها
  4. گام چهارم:تکمیل جدول عملیاتی برنامه
  5. گام پنجم:تنظیم چارچوب مشخص برای ارزیابی فعالیت‌های انجام شده
 2. اهداف کلان اموزشی و پرورشی مدرسه بر اساس طرح تدبیر
 3. جداول برنامه تدبیر به دوصورت (۱-در انتهای فایل ۲- در فایل WORD جدا الصاق شده به این فایل در اختیار شما قرار میگیرد)
 4. جدول ماتریس وswot  به صورت کاملا پرشده و مرتب
فصل ۶: ضمایم و اسناد
 1. میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان
 2. میثاق نامه و پایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان
 3. میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان

ابلاغیه های برنامه طرح تدبیر

این فایل در قالب word و براساس سند تحول بینادین و برنامه ی طرح تدبیر ویرایش شده است و تمامی قسمت ها قابل ویرایش بر اساس اخرین ویرایش برنامه تدبیر وسند تحول بنیادین می باشد

تومان30,000افزودن به سبد خرید

جزئیات بیشتر این محصول

شامل ۱۹۰
تعداد پارت ۱ پارت
حجم 10مگابایت
فرمت Word قابل ویرایش
زبان فارسی
استپ مدیران و معاونان برتر کشور
برگزارکننده مدرسه فایل
تاریخ بروزرسانی
 • ابتدا محصولات مورد نظرتان را به سبد خرید اضافه کنید.
 • پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید، روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.
 • در صفحه سبد خرید می توانید محتویات سبد خرید و مبلغ قابل پرداخت را مشاهده کنید.
 • با درج نام و شماره تماس خود در سبد خرید و زدن دکمه پرداخت به صفحه پرداخت بانک هدایت می شوید.
 • با استفاده از کارت های شتاب و رمز دوم کارت خود می توانید مبلغ را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
 • پس از پرداخت موفق، می توانید فایل محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.
 • در صورتی که عضو سایت باشید، می توانید سوابق خرید را در پنل کاربری مشاهده و محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان مدرسه یار بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
قیمت محصول
تومان30,000
مدرسه فایل
1273 بازدید
۱۹۰
۱ پارت
برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر
5 از 1 رای