بوم - برنامه ی ویژه ی مدرسه

مدرسه یار به جهت کمک به شما مدیران و معاونان موفق درست به طراحی پک فایل آماده ی پیشنهادی بوم زده است تا کار شما مدیران  و معاونان را راحت تر کند. ما ابتداعا به تعریف برنامه بوم میپردازیم و در انتها در خصوص محتوای فایل و ویژگی های فایل بوم مدرسه یار با شما صحبت خواهیم کرد. برای مشاهده ی محتوای فایل آماده ی بوم مدرسه یار پس از مطالعه مطالب به انتهای صفحه بروید.

بوم یا برنامه ی ویژه ی مدرسه چیست؟

بوم چیست
تعریف برنامه ویژه ی مدرسه

بوم یا برنامه ویژه مدرسه یعنی اینکه مدیریت مدرسه، شورای مدرسه و معلمان مدرسه اجازه دارند و می‌توانند برای زمان معینی از آموزش رسمی مدرسه، خودشان موضوع، محتوا، ارائه دهنده و معلم انتخاب کنند همچنین مواد آموزشی تولید کنند، آموزش دهند، ارزشیابی کنند، کارنامه ارائه دهند و به طور کامل یک برنامه درسی را طراحی و اجرا کنند.

این در واقع یک فضای جدیدی است که در نظام آموزش و پرورش ما به این شکل وجود نداشته است؛ در این برنامه نه تنها این اجازه به مدرسه داده شده است بلکه از مدرسه خواسته شده است که وارد این فاز شود و این کار را انجام دهد.

بوم مخفف چیست؟

بوم مخفف عبارت ب=برنامه     و= ویژه  م=مدرسه

خواستگاه های برنامه ویژه مدرسه

اختیارات برنامه ی ویژه ی مدرسه
اختیارات برنامه ی ویژه ی مدرسه

اولی خاستگاه علمی است؛ یعنی در نظام دانش رشته برنامه‌ریزی درسی، جزو بدیهیات این رشته است که برنامه درسی دارای سه سطح است: برنامه درسی ملی، برنامه درسی استانی و برنامه درسی سطح مدرسه‌ای.

بوم در سطح مدرسه قرار می‌گیرد؛ ما عمده کتاب‌های درسی کشورمان در سطح برنامه ملی است، کتاب‌های استان شناسی در سطح برنامه استانی و «بوم»، سطح عملیاتی نشده‌ای بود که  اینک دارد محقق می‌شود. پس اولین خاستگاه برنامه ویژه مدرسه، خاستگاه علمی است که دانش برنامه درسی به ما حکم می‌کند که سطح باید در برنامه شما وجود داشته باشد.

خواستگاه دوم، بحث نیاز اجتماعی است؛ جامعه و اجتماع از آموزش و پرورش و از مدرسه‌، یک کارکردهایی را طلب می‌کند که خیلی‌هایش مربوط به پیوند یک مدرسه با بافت محیطی خود است؛ به عبارت دیگر این شعار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش «مدرسه در خدمت محله و محله در خدمت مدرسه» در چنین بستری امکان تحقق پیدا می‌کند.

سومین خاستگاه بوم، مبانی قانونی است؛ در اسناد تحولی ما براساس توجه به خاستگاه اول و دوم، در بند 5 -5 سند تحول بنیادین، در بند 2 -13 برنامه درسی ملی، در سیاست‌های ابلاغی، در بسیاری از بخش های مبانی نظری تحول بنیادین به این موضوع تأکید کردند که شما باید بخشی از برنامه درسی را در اختیار مدرسه بگذارید.

محتوا برنامه ویژه بوم چگونه آماده می شود؟

اهداف برنامه ویژه ی مدرسه بوم
اهداف برنامه ویژه ی مدرسه بوم

محتوای برنامه ویژه مدرسه   3 جنس است؛

 1. یک جنس، محتواهایی هستند که یک موضوع مناسب و جذاب آموزشی را ارائه می دهند؛ این موضوع ها در ساحت های ششگانه تربیت (تربیت اخلاقی، اعتقادی و عبادی، تربیت علمی و فناوری، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت هنری و زیبایی شناخت، تربیت اقتصادی و حرفه ای، تربیت زیستی و بدنی) وجود دارد؛ مثلا درباره یک موضوع علمی یا دینی یا اجتماعی یا ورزشی یا شغلی و … محتوایی تدارک دیده می شود و به دانش آموزان ارائه می‌گردد.
 2. مقوله دیگر، مهارت‌هاست. خیلی از مهارت در بوم قابلیت ارائه دارد. مثلا مهارت‌های شغلی، مهارت‌های ورزشی، مهارت‌های تحصیلی از جمله اینهاست؛ تمرین تمرکز، تمرین خواندن همراه با درک و فهم، تمرین یادداشت برداری، تمرین نوشتن گزارش، مهارت‌های مربوط به یادگیری و مدیریت یادگیری، مهارت‌های برنامه‌ریزی زمان، مهارت‌های زندگی، مهارت کار با نرم افزار، مهارت‌های رسانه‌ای، مهارت‌های مربوط به کارآفرینی، مهارت‌های هنری، هنرهای دستی و ….
 3. مقوله سوم، مقوله های میدانی است.

آیا در مدارس باید الزاماً هفته ای دو ساعت برنامه ویژه باشد یا می‌توان تجمیع کرد؟

نه الزامی نیست؛ مدیر اختیار دارد که این دو ساعت را با توجه به برنامه‌اش اجرا کند، مثلا تجمیع کند.

ایده اصلی برنامه ریزی درسی سطح مدرسه چیست؟
زمینه ی موضوعات بوم
زمینه ی موضوعات بوم

در برنامه ریزی درسی سطح مدرسه این مجال و فرصت به مدرسه داده شده است که مدرسه خودش برای پرداختن به وجوه ممیز برنامه های درسی ویژه اش تصمیم گیری کند

مهمترین امکان و قابلیت اجرایی این برنامه چیست؟

مهمترین امکان این برنامه، ایجاد آزادی عمل برای مدرسه در طراحی و اجرای برنامه های مورد نظر خود بر اساس نیازسنجی، خواست سنجی و سنجش امکانات خود است. این موضوع امکان رشد مدرسه را در زمینۀ طراحی، سازماندهی و اجرای برنامه درسی ویژه خود فراهم می سازد و تماما امکانات بالقوه مدرسه را در بستر فرهنگی اجتماعی آن به میدان عمل فرا میخواند و زمینه بالفعل شدن آن را فراهم میسازد.

انتخاب عنوان ها و سازماندهی محتوای برنامه ویژه مدرسه توسط چه کسی صورت میگیرد؟

این شورای مدرسه است که درباره عرضۀ برنامه درسی سطح مدرسه و ملاحظات مرتبط با آن تصمیمگیری میکند. هر یک از معلمان یا اولیا یا افراد حقیقی و متخصص بیرونی و نیز مؤسسات حقوقی دولتی و غیردولتی میتوانند پیشنهاد دهنده اجرای یک برنامه آموزشی در مدرسه باشند، اما تصمیم گیری نهایی با شورای مدرسه است.

ویژگی ها و صالحیت های معلم در برنامه ویژه مدرسه چیست؟

همه کسانی که در طراحی و اجرای برنامه ویژه مدرسه مشارکت دارند باید از صالحیت های عمومی، تخصصی و اخالقی معلم برخوردار باشند. تشخیص این موضوع بر عهده مدیر است.

سه پیامد اصلی برنامه ریزی درسی سطح مدرسه:
 1. رشد و یادگیری غنی تر بیشتر دانش آموزان
 2.  رشد و توسعه حرفهای معلم
 3. رشد و توسعه مدرسه و اجتماع محلی. این سه گانه به درجات مختلف در مدارس مجری برنامه درسی سطح مدرسه، به وجودمی آید  و اساسا شرط موفقیت هر برنامه جدید و تغییر آموزشی روابط متقابل میان برنامه ریزی درسی، رشد و توسعه حرفهای معلم و سازمان مدرسه است.

برنامه های قابل ارائه در برنامه ویژه مدرسه

تخصیص زمان در برنامه بوم
تخصیص زمان در برنامه بوم

برنامه ویژه مدرسه (بوم)مدرسه زمین اصلی موضوعات آموزشی، مهارت آموزشی و فعالیت های میدانی سازماندهی میشود. به طور کلی هر برنامه ای که در رشد دانش آموزان در ساحتهای ششگانه رشد و تربیت یعنی رشد اعتقادی و دینی و اخلاقی، رشد علمی و فناورانه، رشد سیاسی و اجتماعی، رشد هنری و زیبایی شناسانه، رشد زیستی و بدن و رشد اقتصادی و حرفهای و معیشتی دانش آموزان مؤثر باشد، امکان ورود به برنامه ویژه مدرسه را دارد.

تعریف برنامه درسی
 1. طرح و نقشهای برای یادگیری
 2. تجارب و یادگیری دانش آموزانتحت مدیریت مدرسه
دیدگاه های برنامه درسی

1 .برنامه درسی مبتنی بر دانش
2 .برنامه درسی مبتنی بر نیاز و تحولات جامعه
3 .برنامه درسی مبتنی بر نیاز یادگیرنده

عناصر برنامه درسی

1 .منطق 2 .هدف 3 .محتوا 4 .فعالیت و یادگیری 5 .نقش معلم 6 .مواد و منابع 7 .گروه مجری 8 .فضا 9 .زمان

ارزشیابی دانش آموزان در برنامه ویژه ی مدرسه - بوم
ارزشیابی دانش آموزان در برنامه ویژه ی مدرسه – بوم
بازنمایی برنامه درسی

1 .برنامه درسی قصد شده 2 .برنامه درسی اجرا شده 3 .برنامه درسی کسب شده

برنامه ریزی درسی بوم

1 .خاستگاه برنامه درسی 2 .میزان انعطاف برنامه3 .گروهها و افراد دستاندرکار برنامهریزی درسی

مهمترین امکان و قابلیتاجرایی این برنامه چیست؟

چالشهای پیش روی برنامه ریزی درسی

1 .مسائل مربوط به برداشت های محدودیت و نادرست از برنامه درسی سطح مدرسه 2 .مسائل مربوط به فرهنگ معلمی و مدرسه 3 .مسائل مربوط به مهارت های مذاکره و تصمیمگیری 4 .محدودیتهای مربوط به زمان، بودجه و …

کمیت برنامه درسی سطح مدرسه

1 .ربط 2 .همخوانی3 .اثر بخشی4 .عملی بودن

محتوای فایل آماده ی بوم مدرسه یار چیست؟

 1. تقویم اجرایی و برنامه ی سالانه طرح بوم
 2. تقویم اجرایی برنامه ی ویژه ی مدرسه (بوم)
 3. برنامه ی فعالیت ها
 4. صورتجلسات برنامه ویژه ی مدرسه
 5. فرم های خام بوم
 6. نمونه برنامه های ویژه مدرسه با هدف الگوگیری:
  1.     نمونه برنامه یک    کاهش مصرف کالاها و لوازم رایانه ای و ملاحظات زیست محیطی در دور ریخت
  2. نمونه برنامه دو     باور ها و ارزش های ما به عنوان کنشگران اجتماعی
  3. نمونه برنامه سه   مهارت های ارتباطی و برقراری تعاملات سازنده
  4. نمونه برنامه جهار-پنج  جشنواره رنگین کمان فرهنگ ها-مطالعه نان های محلی
  5. نمونه برنامه شش   هویت محله ای
  6. نمونه برنامه هفتم و هشتم صبحانه و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان-مصرف کالای داخلی و اشتغال جوانان
  7. نمونه برنامه نهم   مناظره در مدرسه
  8. نمونه برنامه دهم شناخت حرفه ها، مشاغل
  9. نمونه برنامه یازدهم طراحی و ساخت بازی و سرگرمی رایانه ای
  10. نمونه برنامه دوازدهم طراحی و ساخت اسباب بازی های مکانیکی و الکترونیکی
  11. نمونه برنامه سیزدهم بازطراحی و آماده سازی سرگرمی های مداد و کاغذی یا سایر بازی های محلی
  12. نمونه برنامه چهاردهم شناخت حقوق، قوانین و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
  13. نمونه برنامه پانزدهم   زندگی سالم
  14. نمونه برنامه شانزدهم کارگاه شعرخوانی
  15. نمونه برنامه هفدهم کارگاه کتاب خوانی و توسعه مهارت های مطالعه
  16. نمونه برنامه هجدهم تفسیر قرآن
  17. نمونه برنامه نوزدهم خدمت رسانی، فعالیت های نیکوکارانه و داوطلبانه
  18. نمونه برنامه بیستم کارگاه هنر و صنایع دستی
  19. نمونه برنامه بیست و یکم   آشنایی با سینمای دفاع مقدس و تحلیل آن
  20. نمونه برنامه بیست و دوم  بهینه سازی مصرف آب و انرژی در مدرسه
  21. نمونه برنامه بیست و سوم  آشنایی با سازمان ها و نهادهای اجتماعی
  22. نمونه برنامه بیست و چهارم  مسئولیت های واقعی در مدرسه
  23. نمونه برنامه بیست و پنجم فعالیت های ماجراجویانه
  24. نمونه برنامه بیست ششم رشد منش اخلاقی از طریق داستان
  25. نمونه برنامه بیست و هفتم خلاقیت و کارآفرینی برای کودکان
  26. نمونه برنامه بیست هشتم پرورش مهارت های پرسشگری
  27. نمونه برنامه بیست و نهم بازآفرینی مهارت های گفتگو
 7. پاورپوینت مستند سازی
 8. جداول تکمیل شده ی کامل شرح محتوا،منطق برنامه،اهداف برنامه،محتوای برنامه یا شرح فعالیت ها،موضوعات پشتیبان در برنامه درسی تجویزی،حجم زمانی و چگونگی زمان بندی اجرا،گروه مخاطبین و نحوه ی انتخاب، اندازه گروه،فرصت های یادگیری،شرح اجرا،فضا و منابع،امکانات ابزار ها و زمنینه فعالی و شرایط و امکانات مورد نیاز،مجری و ارائه کننده برنامه بوم،عملکرد مورد انتظار پس از اجرای برنامه و محوه ی ارزشیابی  به صورت word قابل ویرایش شامل موارد زیر موارد درحال بروز رسانی و اضافه شدن میباشد. حتی در صورتی که این فایل را امروز خرید کنید اپدیت فایل و محتوا های اضافه شده برای شما ارسال میشود.
  1. آموزش خرید با کارت اعتباری و دستگاه کارت¬خوان (مهارت) آماده
  2. آموزش ویژه والیبال (مهارت) آماده
  3. آموزش ویژه والیبال (مهارت)
   آموزش ویژه والیبال (مهارت)

  4. سفالگرس و ساخت کوزه (مهارت) آماده
  5. کارگاه تلاوت سوره نباء و آشنایی با معنی آن (موضوعی) آماده
  6. تولید کتاب داستان(موضوعی)
  7. حضور در شورای شهر با ارائه آموزشهای بازیافت (میدانی)
  8. حضور در شورای شهر با ارائه آموزش های بازیافت(میدانی)
  9. آموزش کاردستی نمدی (مهارت)
  10. تولید کتاب داستان (موضوعی)
  11. اُریگامی (مهارت)
  12. آموزش پولک دوزی و بافتنی (مهارت)
  13. آموزش آشپزی (سالاد اولویه)
  14. پاکسازی مناطق جنگلی و تمیز نگه داشتن طبیعت با آموزش (میدانی)
  15. مهارت های مطالعه(مهارتی)
  16. پاسخ به شبهات دینی درباره امام دوازدهم (موضوعی)
  17. مهارت های مطالعه (مهارت)
  18. آموزش پاورپوینت (مهارت)
  19. فعالیت هنری (مهارت)
  20. نمایش فیلم سینمایی (موضوعی)
  21. کاشت درخت یا بوتۀ سیر در باغچۀ مدرسه (میدانی)
  22. آموزش سفره هفت¬سین (نگهداری از ماهی عید) (مهارت)
  23. آموزش تزیین سفره هفت سین(مهارتی)
  24. مصاحبه با دانش آموزان در مورد عید(مهارت)
  25. آموزش بهداشت در اماکن عمومی(موضوعی
  26. اجرای مراسمات محلی(مهارتی)
  27. گردش و اردو در طبیعت(مهارتی)
  28. تشکیل کلاس مهارت های نه گفتن(موضوعی)
  29. بازدید از بازار محل(موضوعی

 

پکیج برنامه ویژه ی مدرسه - بوم
پکیج برنامه ویژه ی مدرسه – بوم

تومان15,000افزودن به سبد خرید

 

جزئیات بیشتر این محصول

شامل 40
تعداد پارت پک حدود40 فایل
حجم 10مگابایت
فرمت word
زبان فارسی
استپ مدیران،معاونان،اعضای شورا
برگزارکننده مدرسه یار
تاریخ بروزرسانی
 • ابتدا محصولات مورد نظرتان را به سبد خرید اضافه کنید.
 • پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید، روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.
 • در صفحه سبد خرید می توانید محتویات سبد خرید و مبلغ قابل پرداخت را مشاهده کنید.
 • با درج نام و شماره تماس خود در سبد خرید و زدن دکمه پرداخت به صفحه پرداخت بانک هدایت می شوید.
 • با استفاده از کارت های شتاب و رمز دوم کارت خود می توانید مبلغ را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
 • پس از پرداخت موفق، می توانید فایل محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.
 • در صورتی که عضو سایت باشید، می توانید سوابق خرید را در پنل کاربری مشاهده و محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان مدرسه یار بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
قیمت محصول
تومان15,000
مدرسه یار
5686 بازدید
40
پک حدود40 فایل
بوم – برنامه ی ویژه ی مدرسه
5 از 3 رای